Fönstermålning i bostadsrättsförening

Börjar fönstren i bostadsrättsföreningen i Stockholm se slitna ut? Då är det dags att fönstren målas om. Men vems ansvar är det att anlita en målarfirma och se till att arbetet blir gjort, föreningens eller de enskilda medlemmarnas?

Styrelsens uppgift

Styrelsen i en bostadsrättsförening har som främsta uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Detta görs framför allt genom att vårda och underhålla den gemensamma egendomen, fastigheten. Till fastigheten hör dels bostadshuset (eller husen), dels omgivande mark och planteringar.

Yttre och inre ansvar

Ansvaret för underhåll är uppdelat mellan medlemmen och föreningen på så sätt att allt som finns inne i lägenheten är medlemmens ansvar, och allt utanför är föreningens. Exempelvis är badrumsinredningen och tätskiktet medlemmens ansvar, men stammarna i väggen ligger på föreningens ansvarsområde. Insidan av din ytterdörr kan du måla om om du vill, men du kan inte göra någon åverkan på utsidan.

Likadant är det med fönstren. Medlemmen är ansvarig för fönstren på insidan, och föreningen ska se till att de hålls i skick på utsidan. Varje medlem kan alltså inte åtgärda sina fönster på egen hand eller byta ut dem efter eget tycke. Detta skulle inverka menligt på fasaden och ge ett osammanhängande och kaotiskt intryck.

Stämmobeslut eller inte?

Föreningen har underhållsansvaret för fastigheten, och det är alltså föreningens uppgift att se till att anlita en målarfirma och se till att fönstren målas om. Vissa större underhållsbeslut kräver att medlemmarna får tycka till om saken på en medlemsstämma, men det är tveksamt om fönstermålning, som ju är en underhållsmässig åtgärd mer än något som påverkar medlemmarnas boendesituation, egentligen behöver tas upp på en medlemsstämma.

Vill man vara säker på att allt har gått rätt till är det dock inget som hindrar att styrelsen låter medlemmarna rösta om saken på nästa medlemsstämma.

Upphandling

Det är också styrelsens uppgift att upphandla en bra entreprenör för fönstermålningen, och att se till att det blir kvalitetsmässigt utfört och inte onödigt dyrt. En föreningsstyrelse bör därför lägga en del tid på att ta in offerter från målerifirmor och jämföra dem ekonomiskt och tidsmässigt. Det finns många målerifirmor i Stockholm som erbjuder fönstermålning åt bostadsrättsföreningar, många har över hundra målare anställda och kan göra arbetet snabbt och professionellt, vilket ju är en fördel då husen behöver kläs in med byggställningar och plast under målningsperioden.

När man tar in offerter bör tid också ägnas åt att kolla upp de olika firmornas tidigare arbeten. Har någon firma slarvat med tidigare jobb brukar det ganska tydligt framgå av tidigare kunder recensioner om man letar runt lite. En alltför billig firma ska man kanske också se upp med, likaså är det sällan värt att anlita någon som är ovanligt dyr. De bästa brukar hålla sig i ett mellanspann och det som till sist avgör är kanske goda recensioner och ett trevligt bemötande.

Styrelsen behöver inte låta medlemmarna ha ett ord med i saken om vilken entreprenör man väljer utan det är deras frihet och ansvar att utse en bra målerifirma. Dock ska man alltid ha medlemmarnas bästa för ögonen och se till att den anlitade målerifirman kan utföra ett så bra arbete att fastighetens värde bibehålls vilket därmed också främja medlemmarnas ekonomi.

4 Dec 2017