33 000 bostäder – mellan Stockholm och Uppsala

Bostadsbristen är stor i både Sthus, utbyggnadockholm och Uppsala vilket gör att bland annat Uppsala kommun har sett över möjligheterna att bygga upp nya bostadsområden. Även i Stockholm har man sett efter liknande lösning samtidigt som både utbyggnad av befintliga bostäder samt nya boendeformer vuxit fram. En av lösningarna är 33 000 nya bostäder som ska placeras i södra Uppsala.

Det var under hösten 2017 som beslutet togs att södra Uppsala skulle bli ett av de områden som omfattades av regeringens stora nationella satsning på hållbara städer. Lösningen här blev utbyggnad av järnväg, nybyggnation av bostäder samt ny logistik.

Utbyggnad – Tillbyggnad – Nybyggnad via Uppsalapaketet

Det är tre parter inblandade i Uppsalapaketet vilka är staten, Uppsala kommun och Region Uppsala.

För staten innebär detta avtal stora förändringar i bil- och järnvägstrafiken. Exempelvis ska utbyggnad ske av järnvägen så att det blir fyra spår ända fram till länsgränsen i söder. Man planerar även ny tågstation som ska ligga i Bergsbrunna samt en trafikplats vid just Bergsbrunna.

För kommunen innebär det ett stort steg för att bemästra bostadsbristen. Detta med 33 000 nya bostäder. Dessa ska placeras ibland annat Bergsbrunna, Sävja och Ultuna. Man har även bestämt att minst 30 % av de nybyggda bostäderna ska vara hyresbostäder.

För att ge smidig kollektivtrafik till de nyinflyttade ska kollektivtrafiken kring Ultunalänken byggas ut. Här finns ett förslag på spårväg men detta då enbart om finansiering via staten blir beviljad. En finansiering av den nya trafikplatsen ska kunna ske via exploateringsintäkter.

För Region Uppsala innebär det att man ska trafikera den trafik som därmed behöver byggas ut vid Ultunalänken. Man får även se över kollektivtrafiken som går till Bergstunna och delar av södra Uppsala.

Andra åtgärder mot bostadsbristen

Under årens lopp har mer eller mindre åtgärder genomförts för att minska bostadsbristen. För ett par år sedan togs exempelvis det nationella beslutet om Attefallshus. Med reglerna kring Attefallshus kan utbyggnad eller nybyggnation ske upp till 24 kvadratmeter vilket har skapat nya möjligheter och boendeformer. En del personer med större tomter har byggt dessa hus för att sedan hyra ut dem till studenter.

En annan åtgärd har varit att höja inkomsttaket för uthyrning utan att någon skatt behöver betalas. Detta utifrån att man därmed velat främja uthyrning av lägenheter, eller delar av lägenheter, i andrahand. Det främst just i storstadsregionerna. Till viss del har även utbyggnad skett just tack vare den inkomst som gått att få från uthyrning.

Men för att möta bostadsbristen på allvar behövs en större mängd bostäder. Kanske kan 33 000 nya bostäder i södra Uppsala vara ett tydligt steg åt rätt riktning.

Här är en firma med utbyggnad som specialitet. 

 

15 Apr 2019